pizza
Garuda Vega - George and the Butterfly effect
జార్జ్ ..బట్టర్ ఫ్లై ఎఫెక్ట్
You are at idlebrain.com > news today >
Follow Us

29 May 2017
Hyderabad

If you'd come to me in friendship, then that scum that ruined your daughter would be suffering this very day”...Don Corleone in The Godfather gently warns the man by stroking the “Cat” even more gentle…there is always something about bad guys, they are more attached to animals than they are to humans…

George, he got more of an animal in him than a human, he likes animals, especially butterflies, he likes them a lot when they are dead, he is too gentle to their delicate wings, he is afraid that he may tear those beautiful flapping wings if he catches them alive, so he makes them calm… calm as dead, seeing dead things makes him peaceful, dead beings are the only things that gives him serenity & peace of mind ,especially those dead wings remind him of his victims who pleaded not to kill them, they remind him of their screams gone silent when they are dead in his hands, he mounts the dead butterflies as trophies of his victims…, he is as cold as the dead and as calm as their souls.

George – a beast with brains…

Dissection of the poster.

  • Calm, cold & cruel… vicious, blood thirsty, merciless… looks like no amount of superlatives can match the intense look of the man sitting on that chair,

  • It’s not a scream of an angry person that scares the guts out…it’s the silence of a cruel man that gives the creeps, he is just sitting there silent, plotting against somebody, something convoluting, something deceptive,

  • Wearing an army outfit suggests that he has some unveiled past in the forces and he is not yet ready to shed his past anytime soon, maybe it reminds him of his glory days…

  • It also suggests that he is disciplined, does things in orderly fashion, even if it’s got to do with killing someone, or killing an organization

  • The books, the reading lamp, the globe conveys the extensive planning that undergoes while he is plotting something, it’s definitely not a place for a man who acts on his impulses.. ,Not a shred moves apart from his convoluted plan, he is a man of knowledge and none is powerful than a beast with brains.

  • And mentioning the obvious, “the Robotic Arm”.. maybe he lost his arm in the forces while serving for his country, yet the loss looks like nothing to him, it has failed badly to break his spirit,

  • Then what made him look so serious? maybe someone came to challenge his moves, some new player in the deadly game he has been playing, someone who can outsmart him, someone who can threaten his existence… someone so common that he didn’t anticipate him coming.

జార్జ్ ..బట్టర్ ఫ్లై ఎఫెక్ట్

“నువ్వు నా దగ్గరికి నా మిత్రుడి లా వచ్చి ఉండినట్లు అయి ఉంటె, నీ కూతురిని చెరపట్టిన వాళ్ళను ఈపాటికే నరకం చూస్తూ ఉండే వాళ్ళు” ...తన దగ్గరికి సాయం కోసం వచ్చిన మనిషిని భయపెడుతూ ,తన చేతిలో ఉన్న పిల్లి ని ప్రేమ గా నిమురుతూ, గాడ్ ఫాదర్ చిత్రం లో డాన్ కోర్లియోని అన్న మాటలు... అదేంటో ప్రతి గొప్ప విలన్ కి జంతువులకి విడదీయరాని సంబంధం.. వాళ్లకి వాటితో ఉన్న అనుబంధం మనుషులతో ఉండదు..

జార్జ్, తనలో మనిషి కంటే జంతువు పాళ్ళే ఎక్కువ ఉండడం వల్లేమో ,తనకి కూడా జంతువులంటే,ముఖ్యంగా సీతాకోకచిలుకలు అంటే చచ్చేంత ప్రేమ, అవి చచ్చిన తర్వాత వాటి మీద ఇంకా ప్రేమ.. తనకు భయం అవి బతికి ఉండగా వాటిని ముట్టుకుంటే వాటి అందమైన రెక్కలు చిరిగిపోతాయేమో అని.. ఆ రెక్కలు చప్పుడు చేయకుండా చావు వాటిని ఆపేంత వరకు ఎదురు చూస్తాడు.. తర్వాత ప్రశాంతమైన ఆ రెక్కలను జాగ్రత్త గ భద్ర పరుస్తాడు, తనకు ఆ నిర్జీవమైన సీతాకోకచిలుకలు తన చేతిలో చచ్చిన మనుషులను గుర్తు చేస్తాయి, రెపరెపలాడే ఆ రెక్కలు ఒక్కసారిగా ఆగిపోయాక,చంపద్దు అని ప్రాధేయ పడిన బాధితుడి మరణం తర్వాత ఏర్పడే నిశ్శబ్దాన్ని గుర్తు చేస్తాయ్.. ఒక్కొక్క బాధితుడి గుర్తు గా ఒక్కొక్క సీతాకోకచిలుక, అది తన కర్కసమో,క్రూరత్వమో కాదు... అది తన అభిరుచి,అలవాటు.

 


 

Privacy Policy | Disclaimer | Copyright 1999 - 2017 Idlebrain.com. All rights reserved